Országos Vízügyi Főigazgatóság

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Közgazdasági Főosztály, Költségvetési Osztály

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1012 BUDAPEST, Márvány utca 1/d.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős szakmai vezetőként irányítja a Költségvetési Osztály tevékenységét, ennek keretei között: vezeti a pénzügyi nyilvántartásokat, végzi az átutalásokat a ForrásNet integrált pénzügyi-számviteli rendszerben; elvégzi a napi operatív feladatokat, előkészíti a pénzügyi utalásokat, kiállítja az utalványrendeletet; elkészíti a vevő számlákat, gondoskodik a szállítói számlák kiegyenlítés előtti alaki és tartalmi ellenőrzéséről, majd ezt követően kifizetéséről; naprakészen vezeti a kötelezettségvállalás nyilvántartási rendszerét, elvégzi az előirányzatok ellenőrzését és egyeztetését a főkönyvi modullal; biztosítja a bizonylatok teljes körűségét, gondoskodik a hiányzó dokumentumok pótlásáról; működteti a házi pénztárat, elvégzi a napi pénztár-ellenőrzési feladatokat; előirányzat-felhasználási tervet készít; kimutatást készít a vevői tartozásáról, elkészíti havonta a készpénzállományról és a tartozásállományról a havi adatszolgáltatást; elvégzi a külföldi kiküldetések pénzügyi, valamint elszámolással kapcsolatos feladatokat, ellenőrzi a belföldi kiküldetési költségek elszámolását, pénzügyi nyilvántartást vezet, melyről tájékoztatja a Nemzetközi Osztályt a külön főigazgatói utasításban foglaltak szerint; ellátja a magáncélú gépjármű használattal összefüggő költségelszámolás feladatait; biztosítja a költségvetéshez kapcsolódó pénzügyi adatokat, részt vesz a költségvetés elkészítésében, adatokat szolgáltat a megvalósítási terv elkészítéséhez; elvégzi a költségvetési beszámolóhoz szükséges egyeztetéseket, kimutatást készít a pénzmaradványokról, a célfeladatokhoz kapcsolódó felhasználásáról; részt vesz a Főigazgatóság középirányítói feladatainak ellátásában, ellátja a tartozásállományhoz kapcsolódó adatszolgáltatást, a nem forintban történő kifizetésekhez kapcsolódó adatszolgáltatást, teljesítményarányos finanszírozással kapcsolatos feladatokat, célelőirányzatok igénylését; ellátja a bér- és tb ügyintézési feladatokat a Központosított Illetményszámfejtő Rendszerben (KIR); gondoskodik az ÁFA és egyéb, a NAV felé teljesítendő bevallás és befizetés végrehajtásáról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem,

        Pénzügyi szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség, - mérlegképes könyvelői végzettség; központi költségvetési intézménynél szerzett legalább 5 éves gyakorlat; önálló munkavégzés, jó problémamegoldó készség, proaktív hozzáállás; büntetlen előélet; magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, vagy Egyetem,

        Könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzékében való regisztráció államháztartási szakterületen; magas fokú számítógépes ismeret és gyakorlat; Forrás.Net és KGR K11 programok ismerete; legalább 3 év vezetői tapasztalat; vízügyi igazgatási területen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél; iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata; a feltételek között szereplő tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása; amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása; hozzájárulási nyilatkozat a pályázat dokumentumainak betekintéséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3612254400/10235 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Vízügyi Főigazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17360-0046/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető (Köoltségvetési Osztály).         Postai úton, a pályázatnak a Országos Vízügyi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1012 Budapest, Márvány utca 1/D. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17360-0046/2019., valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető (Köoltségvetési Osztály).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt személyes elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről írásban tájékoztatja, egyben a pályázati dokumentációk törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OVF honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.