Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
JSzSzGyK – Család- és Gyermekjóléti Központ – Szolgáltatások - Hátralékkezelés

tanácsadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év közalkalmazotti jogviszony, mely hosszabbítha –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1086 Budapest, Dobozi utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásra. • Meghatározza a személyes együttműködési szükségleteket. • A hátralékkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását. • Lakókörnyezetében is megismeri a kliensei családjának tagjait, a családok belső struktúráját, a környezeti feltételeiket. • Szükség esetén együttműködik az adósokkal kapcsolatba kerülő munkaügyi központtal, a szociális igazgatás szervezeteivel, egyesületekkel, társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal, egyházakkal. • Szükség esetén kezdeményezi a hátralékkezelési támogatásra vonatkozó döntés módosítását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, • felsőfokú végzettség a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete alapján,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • adósságkezelési tanácsadó végzettség,

        hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Személyes interjú esetén kérjük az iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok bemutatását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DH-tanácsadó 201905 , valamint a munkakör megnevezését: tanácsadó.         Postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1081 Budapest, Népszínház utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DH-tanácsadó 201905, valamint a munkakör megnevezését: tanácsadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok bírálata folyamatos. Az elbírálást 2 tagú bizottság végzi. A pályázat eredményéről minden pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 4 hónap.Sikeres pályázat esetén a felvétel feltételei: érvényes egészségügyi könyv, valamint 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, eredeti iskolai bizonyítványok, személyi azonosító okmányok, adókártya és TAJ kártya bemutatása.Kérjük, hogy a pályázati anyag megküldésekor az e-mail tárgy mezőjében kerüljön feltüntetésre a megpályázni kívánt munkakör: „Hátralékkezelés – tanácsadó”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jszszgyk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.