Magyarlak Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyarlak Község Önkormányzata

zöldterület-kezelő, karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, Magyarlak község közigazgatási területe, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magyarlak község területén a közterületek gondozása, kaszálása, a középületek és tartozékaik állagmegóvási munkáinak elvégzése, karbantartása, a helyi közutak kezelésével összefüggő munkák, közfoglalkoztatottak munkavégzésének irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        nagykorúság

        büntetlen előélet, és nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt

        nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, géplakatos,

        kisgépszerelői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő ügy tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 94/541-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyarlak Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9962 Magyarlak, Kossuth Lajos út 173. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/1273/2019 , valamint a munkakör megnevezését: zöldterület-kezelő, karbantartó.         Postai úton, a pályázatnak a Magyarlak Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9962 Magyarlak, Kossuth Lajos út 173. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/1273/2019, valamint a munkakör megnevezését: zöldterület-kezelő, karbantartó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Vas megye, 9962 Magyarlak, Kossuth Lajos út 173. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok értékelése képviselő-testületi ülésen történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyarlak Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2019. május 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.