Hercegszántó Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hercegszántó Polgármesteri Hivatal

műszaki előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6525 Hercegszántó, Dózsa György utca 8.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 14. pontja alapján: Hatósági feladatkör; 20. pontja alapján: Gazdasági és üzemeltetési feladatkör — II. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi közszolgáltatások körében a településfejlesztéssel, a településrendezéssel, az épített és természeti környezet védelmével, a lakásgazdálkodással, a vízrendezéssel és vízelvezetéssel, csatornázással, köztemető fenntartásával, a helyi közutak és közterületek fenntartásával kapcsolatos döntések szakmai előkészítése, a feladatellátás végrehajtásának szervezése, ellenőrzése; az önkormányzati ingatlanvagyon karbantartásával, felújításával, hasznosításával kapcsolatos szervezési, irányítási feladatok ellátása a tulajdonosi döntések szerint; az önkormányzati beruházások szakmai előkészítésével, a beruházás tulajdonosi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása; a közfoglalkoztatás szervezése, a szerződéskötések előkészítése, a foglalkoztatás szakmai irányítása és ellenőrzése, az ezzel összefüggő adminisztratív feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése; az ingatlanvagyon-kataszter vezetése, adatszolgáltatás ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Hat hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Német nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Angol nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        B kategóriás jogosítvány

        Közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok másolata.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 79/554-060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hercegszántó Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6525 Hercegszántó, Dózsa György utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HER/762/2019 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki előadó .         Postai úton, a pályázatnak a Hercegszántó Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6525 Hercegszántó, Dózsa György utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HER/762/2019, valamint a munkakör megnevezését: műszaki előadó .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6525 Hercegszántó, Dózsa György utca 8. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző bírálja el, a kinevezéshez a polgármester egyetértése szükséges. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázót a pályáztató személyesen is meghallgathatja. A pályázatok értékelése a benyújtott pályázat és a személyes meghallgatás alapján történik. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hercegszántói Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019. május 15.

        http://kozadat.localinfo.hu/hercegszanto - 2019. május 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.