Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pálos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű kinevezéstől 2024.július 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, kinevezéstől 2024.július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi u. 116.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A magasabb vezetői: óvodavezetői megbízással kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény vezetése és képviselete, az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok ellátása, a szakmai munka irányítása. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a nevelési célkitűzések megvalósítása. Az intézményi szabályzatok elkészítése és aktualizálása. A gazdálkodási szabályzatok betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai képzettség és szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        szakmai életrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó program

        szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelést is

        a végzettséget és szakképzettséget, pedagógus szakvizsga meglétét, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,

        a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36308375892 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 116. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 294/2019. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (3261 Pálosvörösmart, Rákóczi Ferenc út 116. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 294/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 116. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázónak meg kell ismernie az intézmény működési körülményeit, annak hiányában a pályázatot a kiíró elutasítja. A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben meghatározott véleményezési eljárás lefolytatása, azt követően szóbeli meghallgatás utáni döntés. A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 16.00 óráig meg kell érkeznie. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pálosvörösmart Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2019. május 17.

        Pálosvörösmart község honlapja - 2019. május 17.

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2019. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.palosvorosmart.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.