Heves Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

szociális szakügyintézői

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű ,távollévő helyettesítésére, legkésőbb 2022.04.01 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3390 Füzesabony, Rákóczi utca 48.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Szociális feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A füzesabonyi járás illetékességi területére kiterjedő illetékességgel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott, a járási hivatal feladat és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokkal kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása, ellátás iránti kérelmek elbírálása, hatósági döntések előkészítése, ügyfélfogadás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Közszolgálati szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőfokú végzettséggel: a) felsőoktatásban gazdaságtudományok, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, orvos- és egészségtudományi, pedagógus-képzés, hittudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy b) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy c) felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés. - Érettségi végzettséggel: érettségi végzettség és OKJ szerinti szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés vagy szociális területen szerzett szakmai gyakorlat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        1. precizitás 2. jó kommunikációs készség 3. önálló munkavégzésre való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint, • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata, • vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat, • adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 36/795-051 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HE/HUM/480/2019. , valamint a munkakör megnevezését: szociális szakügyintézői.         Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala címére történő megküldésével (3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HE/HUM/480/2019., valamint a munkakör megnevezését: szociális szakügyintézői.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásakor a pályázónak hivatkoznia kell a betölteni kívánt munkakörre. Pályázati dokumentumként kizárólag pdf. vagy doc (docx) formátumú elektronikus dokumentumok nyújthatók be. A határidőn túl, illetve a megadottól eltérő formátumban benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt álláshelyre határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén - amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik - önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Kormányhivatal kiválasztási adatbázisába. Az adatbázisból a pályázati dokumentáció a pályázó kérésére törlésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatokat a Jogi és Humánpolitikai Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22 §).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu/hu/heves honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.