Váci Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Osztály

főépítész

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A mindenkori hatályos jogszabályokba foglalt főépítészeti feladatok: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, a főépítészeti tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendeletben, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, valamint a helyi rendeletekben meghatározott feladatok ellátása, így különösen: Településrendezési és településképi eljárások bonyolítása Településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárások lefolytatása, Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács vezetése Tervpályázati eljárások lefolytatása Örökségvédelemmel, helyi védelemmel kapcsolatos teendők ellátása Országos és helyi védelem alatt álló épületek önkormányzati támogatással megvalósuló felújításához kapcsolódó feladatok ellátása Névadományozással, közterületek elnevezésével kapcsolatos feladatok ellátása Integrált Városfejlesztési Stratégiával, városfejlesztési koncepciókkal, programokkal kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködés Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködés Ügyfelek részére szakmai konzultáció lefolytatása, tájékoztatás nyújtása Önkormányzati rendeletalkotási eljárásokban közreműködés Önkormányzati beruházások bonyolításában közreműködés Kapcsolattartás partner önkormányzatokkal, államigazgatási szervekkel, partnerekkel Területrendezési eszközök, tervek véleményezése Partner önkormányzatok településrendezési eszközeinek véleményezése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatokat magában foglaló teljes körű főépítészi tevékenység.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Főépítészi osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 2

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Építészmérnök,

        8 éves szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kitűnő kommunikációs, szervező és problémamegoldó képesség, rendszerben gondolkodás képessége, terhe,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rend. 1. sz. melléklete szerint

         szakirányú végzettséget, vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata, főépítészeti vizsgáról kiállított bizonyítvány másolata, vagy a mentességet igazoló okirat

         szakmai gyakorlatot igazoló okirat

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata

         a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul

         a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Ktv. 84. §, 85. § és a 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 6. § bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0627/513-434 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/37-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: főépítész.         Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/37-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: főépítész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www. vac.hu - 2019. május 14.

        www.mek.hu - 2019. május 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.