Rákóczifalva Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 1.-2024. június 30. 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

művelődésszervezői feladatok ellátása, kulturális értékek közvetítése, rendezvények szervezése, lebonyolítása, helyi közösségek, civil szervezetek munkájának segítése. A Varsány Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátása során a többcélú (integrált) intézmény (közművelődési és könyvtár) szakszerű és törvényes működtetése, szakmai munkájának irányítása, összehangolása, az intézmény képviselete, takarékos gazdálkodás biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére rendelkezései az irányadók, valamint az utazási költségtérítéssel kapcsolatban a munkába járási utazási költségtérítésről szóló 39/2010 (II. 26) Kormányrendelet, a béren kívüli juttatás – cafetéria meghatározásánál az önkormányzat 2019. évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló 3/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, valamint az ezzel egyenértékű, az OKJ szerinti, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés), vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

        közművelődési - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet

        18. életévét betöltött

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        legalább öt éves szakmai gyakorlat, amelyet a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy nem szakirányú felsőfokú végzettségének és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szerzett

        a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégezte, vagy vállalja, hogy a megbízását követő 2 éven belül elvégzi (150/1992 (IX.20.) Korm. rend. 6/G. § (3) bek. alapján mentesül a tanfolyam elvégzése alól az, aki jogász, vagy közgazdász

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyismeret

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű precizitás

        Kiváló szintű együttműködő készség

        Kiváló szintű kommunikációs képesség

        Kiváló szintű önálló munkavégzés

        Kiváló szintű szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló iratok hiteles másolata,

        legalább 5 éves szakmai gyakorlat igazolásához a korábbi munkaviszonyok igazolása,

        Varsány Közösségi Ház és Könyvtár vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a megbízását követő 2éven belül igazolja, hogy elvégezte a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 60 órás tanfolyamot (a magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzése alól, ha jogász vagy közgazdász, vagy a tanfolyam elvégzését igazolja

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a megbízást követő két éven belül okirattal igazolja a közművelődési intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést elvégezte, vagy a képzést a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja

        a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázatban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázóval szemben a Kjt. 41.§. (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásához

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20/380-9419 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rákóczifalva Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Rf/2003-3/2019. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Rákóczifalva Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Rf/2003-3/2019., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Azok a pályázatok tekinthetők érvényesnek, amelyekből a kötelezően csatolt iratok alapján megállapítható, hogy a pályázó a meghatározott pályázati felhívásnak megfelelt és a pályázati eljáráshoz szükséges iratokat benyújtotta. Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakört érintően szakértelemmel rendelkező ideiglenes, legalább háromtagú bizottság meghallgatja, majd javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Rákóczifalva Város honlapja - 2019. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja. Postai küldés esetén a pályázat beérkezési határideje a benyújtási határidő utolsó napja - 2019. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rakoczifalva.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.