Fejér Megyei Kormányhivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Kormányhivatal
Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

koordinációs referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.07.25 –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szervezetfejlesztési, tervkészítési feladatok ellátása. Beszámolók, adatszolgáltatások elkészítése, összeállítása. Vis maior feladatok ellátása. Szakmai és egyéb rendezvények, képzések továbbképzések szervezése és lebonyolítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Fejér Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőoktatásban műszaki, gazdaságtudományok, pedagógus-képzés, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy • felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Koordinációs területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz tartalommal, • az iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolatai, • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy annak igénylését igazoló irat, • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-22-514-762 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FE/04/2306-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: koordinációs referens.         Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FE/04/2306-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: koordinációs referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidő lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer - 2019. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.