Gondozási Központ - Lakitelek

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ - Lakitelek

terápiás munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Béke utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idősek otthonában, az idősek és demensek nappali ellátásban intézi, megállapítja az idősekkel kapcsolatos mentális gondozási tevékenységet, figyelemmel kíséri az ellátottak állapotát és szükségleteik változását. Gondoskodik az ellátást igénybe vevők mentálhigiénés ellátásának irányításáról, megszervezéséről, valamint maga is részt vesz a feladatok elvégzésében. Gondoskodik az ellátottak adminisztrációs feladatainak elvégzéséről jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírt végzettség,,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,

Elvárt kompetenciák:

        Szociális érzékenység, empátia, határozottság, jó helyzetfelismerő és szervezőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, képzettséget igazoló okmányok hitelesített másolata,

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásig azt kérelmezte,

        részletes szakmai önéletrajz

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

        nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,

        nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

        nyilatkozat arról, hogy a kinevezéstől számított négy éven belül megszerzi a mentálhigiénés képesítést

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76/449-071 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ - Lakitelek címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Béke utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LPH/3213/2019 , valamint a munkakör megnevezését: terápiás munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ - Lakitelek címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Béke utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LPH/3213/2019, valamint a munkakör megnevezését: terápiás munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Béke utca 20. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat eseti bizottság személyesen meghallgatja. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Lakitelek Önkormányzatának honlapja - 2019. május 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.