Pannon Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar
Neveléstudományi Intézetében

intézetigazgatói

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, várhatóan 2019.10.01-től legalább 3, legf. 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézetigazgató feladata a Neveléstudományi Intézet oktató-, kutató-, szervezési és akkreditációs munkáinak, valamint személyzeti politikájának irányítása, az intézet hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatainak szervezése, az intézet tudományos potenciáljának erősítése, gazdasági, forrásteremtő és pályázati tevékenységének koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázó rendelkezzen szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minősítéssel (PhD) neveléstudományból, tanár- és tanítóképzésben szerzett gyakorlattal, és megfelelő szintű és számú tudományos publikációval, hazai és nemzetközi szakmai közéleti és kutatási tevékenységgel, dokumentált nyelvismerettel, legalább egy világnyelvből középfokú komplex, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával, legalább tízéves felsőoktatási oktatói-kutatói és fejlesztő gyakorlattal.

        A beadott pályázat tartalmazza az Intézet oktatási-tudományos fejlesztésére és gazdaságos működtetésére vonatkozó elképzeléseket, terveket.

        Pályázatot nyújthat be a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar állományába tartozó, teljes munkaidőben foglalkoztatott vezetőoktatói, vezetőkutatói kinevezéssel rendelkező közalkalmazott.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kísérőlevél Dr. Gelencsér András rektornak címezve, hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére,

        részletes szakmai önéletrajz (szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatói munkásságának, hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkájának, a nemzetközi tudományos életben való részvételének bemutatása),

        végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata,

        publikációs lista,

        igazolás(ok) a legalább 10 éves, felsőoktatásban szerzett oktatói-kutatói gyakorlatról,

        nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik (letölthető a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából),

        formanyomtatványok (Összefoglaló pályázati adatlap, Bizalmas személyi adatlap –letölthetők a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából),

        összeférhetetlenségi nyilatkozat (letölthető a www.uni-pannon.hu honlap Egyetemi szervezetek – Munkaügyi Főosztály – Dokumentumok menüpontból),

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy munkakörének részét képező foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1214 , valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgatói.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1214, valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgatói.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint 29.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Egyetem honlapja - 2019. május 21.

        Egyetemi Körlevél - 2019. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu), az Álláspályázatok menüpontból letölthetők, további információk a Munkaügyi Főosztályon szerezhetők be (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: 88/624-236).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.