Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- az oktatott tárgyak tartalmának fejlesztése - aktív hazai és nemzetközi publikációs tevékenység - témavezetés - intézeti és egyetemi kutatási, oktatási és fejlesztési tevékenységekben részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, PhD, habilitáció,

        megfelelés a felsőoktatási törvény docensekre vonatkozó előírásainak (2011. évi CCIV törvény), valamint a PPK kari szervezeti és működési szabályzatában előírtaknak

        angol felsőfokú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás

        felsőoktatásban szerzett tapasztalat

        5 év feletti szakmai tapasztalat

        Internetes alkalmazások, levelező rendszerek, MS Office

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egyéb nyelvismeret

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés,

        célorientáltság,

        eredményorientáltság,

        csapatmunkára nyitottság,

        szakmai igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        a pályázó szakmai és kutatási munkájára vonatkozó terveit

        a szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, egyéb képzettséget tanúsító okiratok, az eredeti okiratok bemutatása mellett

        megjelent publikációk bibliográfiai adatait az MTMT alapján

        külsős pályázó sikeres pályázata esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába betekinthetnek a megbízatással kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok, testületek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PPK/7608/1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PPK/7608/1/2019, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://www.elte.hu/allaspalyazatok - 2019. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.