Alsó-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Alsó-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság
Vízrendezési és Öntözési Osztály

vízhasznosítási referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Stefánia 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A vízhasznosítási, belvízvédelmi művek üzemelése, fenntartása, fejlesztése és védelme, a belvízmentesítés és belvízvédekezés, aszálykár-elhárítás, a síkvidéki vízrendezés és vízhasznosítás kapcsán adódó szakmai feladatok ellátása az ATIVIZIG területére vonatkozóan - illetve a Védelmi Szervezeti beosztásnak megfelelő feladatok ellátása. - A vízhasznosítási, vízrendezési művekkel kapcsolatos információs adatbázisok létrehozása, karbantartása, kezelése. - A vízhasznosítási, vízrendezési művekkel kapcsolatos tervek készítése, kiviteli munkák szakágazati felügyelete. - A vízhasznosítással, mezőgazdasági vízszolgáltatással, vízrendezéssel valamint összefoglaló statisztikai jelentésekkel, beszámolókkal kapcsolatosan adódó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, építőmérnöki, területi vízgazdálkodási, műszaki általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási üzemmérnöki, agrármérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, okleveles építőmérnöki, okleveles vízellátási és csatornázási üzemmérnöki, okleveles vízépítő mérnöki, vízellátási és csatornázási építőmérnöki, vízrendezési-vízhasznosítási építőmérnöki, vízi-környezeti építőmérnöki,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        CAD és térinformatikai ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, • motivációs levél (melyben kérjük kifejteni a pályázatbeadás okát és az esetleges előnyöket), • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatai, • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. • minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szemp

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 62 599-599/21-131 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Alsó-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (6720 Szeged, s 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2019. , valamint a munkakör megnevezését: vízhasznosítási referens.         Postai úton, a pályázatnak a Alsó-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (6720 Szeged, Stefánia sétány 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2019., valamint a munkakör megnevezését: vízhasznosítási referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.