Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem
Klinikai Központ Szemklinika

(szak)asszisztens/ (diplomás) ápoló*

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az asszisztensi feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján, továbbá adminisztráció egészségügyi informatikai rendszerben, az orvos munkájának segítése. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, egészségügyi szakirányú szakképesítés (-ráépülés),

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; nem áll büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények miatt; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        irodai szoftver ismeretek,

        angol nyelvtudás,

        gépírási képesség,

        e-MedSolution/MedSol rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai, fényképes önéletrajz (az elérhetőségek megjelölésével),

        iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai,

        érvényes működési nyilvántartási kártya másolata,

        MESZK tagsági kártya másolata,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a + 36 (52) 255-456 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/1369/2019 , valamint a munkakör megnevezését: (szak)asszisztens/ (diplomás) ápoló*.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/1369/2019, valamint a munkakör megnevezését: (szak)asszisztens/ (diplomás) ápoló*.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://unideb.hu/hu/allasajanlatok - 2019. május 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a munkakör vonatkozásában 4 hónap próbaidőt köt ki. Kérjük, a postai úton történő benyújtás során a borítékon, az e-mailben történő jelentkezés során a levél tárgyában szíveskedjenek feltüntetni a munkakör megnevezését: „(szak)asszisztens/ (diplomás) ápoló”, valamint a szervezeti egység megnevezését: „DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT SZEMKLINIKA”. *A munkakör megnevezése a képesítés függvényében változik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.