Alsó-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Alsó-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság

víziközmű referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Stefánia 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A közműves vízellátással és szennyvízkezeléssel, ideértve a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programokkal összefüggően az igazgatóság feladatkörébe utalt tevékenység ellátása. - Az Igazgatóság működési területén tevékenykedő víziközmű üzemeltető szervezetekkel, önkormányzatokkal, tervezőkkel kapcsolattartás. - Az önkormányzati területrendezési terv, továbbá a településrendezési eszközök szakágazati szempontú véleményezése. - A víziközmű ágazat statisztikai adatgyűjtések és feldolgozások igazgatósági feladatának ellátása. - Szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi döntésekhez, helyzetelemzések, felmérések és statisztikai elemzések készítése. - A víziközmű szakterülethez kapcsolódó objektumazonosítási és vagyonkezelői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, • Felsőfokú iskolai végzettség: vízgazdálkodási üzemmérnöki, építőmérnöki, környezetvédelmi, okleveles építőmérnöki, okleveles vízellátási és csatornázási üzemmérnöki, okleveles vízépítő mérnöki, vízellátási és csatornázási (üzemmérnök) építőmérnöki, vízi- és környezeti építőmérnöki, hidrotechnikai és környezetvédelmi vízimérnöki, építőmérnöki végzettség,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        térinformatikai szoftverek ismerete, víziközmű szakterületen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, • motivációs levél (melyben kérjük kifejteni a pályázatbeadás okát és az esetleges előnyöket), • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatai, • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. • minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szemp

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 62 599-599/21-271 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Alsó-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (6720 Szeged, Stefánia 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2019. , valamint a munkakör megnevezését: víziközmű referens.         Postai úton, a pályázatnak a Alsó-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (6720 Szeged, Stefánia sétány 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2019., valamint a munkakör megnevezését: víziközmű referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.