Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Ellátási és Koordinációs Főosztály I.

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6721 Szeged, Bal fasor 17-21.

Ellátandó feladatok:

Irányítja és összefogja az általa vezetett osztály feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységet; a központilag elrendelt és saját hatáskörben kezdeményezett ellenőrzések feladatainak meghatározása, felelősök kijelölése és az ellenőrzés menetének, végrehajtásának felügyelete.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Egészségbiztosítási Szakellenőrzési Osztály irányítása, a feladatellátás ellenőrzése, szakmai munka összefogása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Egészségbiztosítási Szakellenőrzési Osztály I.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, általános orvos, fogorvos,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        klinikai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz - a www.neak.gov.hu honlapon Rólunk/Álláspályázatok menüpont alatt elérhető önéletrajz minta szerint,

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata (az interjú során az eredeti okiratok bemutatandók),

        Büntetlen előéletet, illetve a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, (Felvétel esetén, legkésőbb a jogviszony létesítésekor az erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát be kell nyújtani),

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a pályázati eljárásban érintett szervek részére a bírálati eljárás céljából történő sokszorosításához, és továbbításához,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 62/561-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 73/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F031D/392-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 73/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F031D/392-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.neak.gov.hu honlapon - 2019. május 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.