Nyírjákó Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírjákói Napközi Otthonos Konyha

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4541 Nyírjákó, Petőfi Sándor utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja a Nyírjákói Napközi Otthonos Konyha munkáját, valamint ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatokat. Gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről, felelős a konyhákban előállított ételek minőségéért, az ételek kiadásáért. Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét, továbbá heti étlapot állít össze. Összeállítja a nyersanyagszükségletet, gondoskodik azok beszerzéséről. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a nyersanyagkiszabást. Batartja és betartatja a HACCP, a közegészségügyi, járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, élelmezésvezető szakképesítés,

        élelmezésvezetői - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Felhasználói szintű Étkezési készletnyilvántartó rendszer,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        18. életév betöltése, büntetlen előélet, magyar állampolgárség, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életrajza

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok

        élelmezésvezetői tapasztalatot igazoló dokumentum

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó megbízása esetén a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 42/352-422 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírjákó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4541 Nyírjákó, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NYJ/1350-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nyírjákó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4541 Nyírjákó, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NYJ/1350-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező - Nyírjákó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által létrehozott- eseti bizottság véleményezi. A megbízásról Nyírjákó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete- a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve- dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nyírjákó Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2019. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezeését: intézményvezető

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.