Gárdony Város Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Agárdi Tündérkert Bölcsőde

Bölcsődevezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.09.01-2024.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2484 Gárdony, Ősz utca 10-12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődevezető felelős az intézményben a gyermekek ellátásának megszervezéséért, az intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért, irányításáért. Feladata az intézmény felelős vezetése, irányítása, a munkáltatói jogkör gyakorlása; a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése; a költségvetési szervek vezetői számára jogszabályban előírt pénzügyi, gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása; a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének (I. Rész, I. Alapellátások) 2. B) pontjában előírt képesítés,

        a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti, - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkaköre mellett kinevezhető,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy

        a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább 3 év bölcsődevezetői tapasztalat

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes, részletes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),

        végzettséget, képesítést, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata,

        az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja, a büntetlen előéletét, és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését kizárja,

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        a pályázó nyilatkozata a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelésről

        nyilatkozat arról, hogy - pályázatával kapcsolatban- testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását,

        nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék,

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/390-1640 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gárdony Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GRD/5194/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Gárdony Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GRD/5194/2019, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az általa felkért, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtási rendelete szerint előírt, szakmai-szakértői bizottság írásbeli véleményezését követően bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Gárdony Város honlapja - 2019. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Gárdony Város Önkormányzat kizárja a pályázat elbírálásából, tehát azon pályázó pályázata érvénytelen, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, illetve aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gardony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.