Nyíregyházi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Egyetem
Műszaki és Agrártudományi Intézet

műszaki szolgáltató (kertész)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Közreműködik az oktatási segédanyagok előkészítésében növényházi, szabadföldi és laboratóriumi gyakorlatokhoz és tanórákhoz, részt vesz az oktatott munkaműveletek bemutatásában. - Részt vesz továbbá az intézeti tanszéken folyó kísérletek növénynevelési és növényápolási munkáinak végzésében mind a növényházban, mind a szabadföldi területeken, mind a laboratóriumban. - Részt vesz a megtermelt termékek piaci előkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - kertészeti és laboránsi területen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz fényképpel.

        Végzettséget igazoló bizonyítványok közjegyző által hitelesített másolata.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés elindítását igazoló postai szelvény

        Nyilatkozat a pályázati kiírásra jelentkező hozzájárulásáról, hogy a beadott anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az intézmény hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult személyek, testületek megismerhetik, illetve hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul.

        Saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a beadott dokumentumok visszaküldhetőek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 42/599-400 /2391 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/195-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató (kertész).         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/195-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató (kertész).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nye.hu - 2019. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nye.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.