Pécsi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központ, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Általános igazgató-helyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024.05.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A betegellátó egység gazdasági tervének és keretének meghatározásában való közreműködés, valamint a gazdasági terv betartásáról való gondoskodás - humánerőforrással kapcsolatos adatok elemzésében való közreműködés - foglalkoztatással kapcsolatos intézkedések vizsgálata, döntés - előkészítési javaslatok megtétele - orvosok, szakorvosok minősítésének szakmai kontrolljáról, valamint oktatóorvosok, kutatóorvosok működési engedélyének, kamarai tagságának érvényességéről való gondoskodás - közalkalmazottak munkaköri leírásának, aktualizálásáról, folyamatos felülvizsgálatáról való gondoskodás - szabályzatok, utasítások alkalmazása, valamint szervezeti egységen belüli saját működési rend kidolgozása, felülvizsgálata - a szervezeti egység gyógyító, tudományos és oktató munkájában való közreműködés - az egység orvos szakmai, ápolás szakmai, oktatási és tudományos munkájának felügyelete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Orvostudományi egyetemi végzettség szakorvos képesítés orvosi mikrobiológia és klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakterületeken,

        angol, német nyelvismeret

        legalább öt éves gyakorló orvosi tevékenység

        legalább 1 éves egészségügyi intézményben eltöltött vezetői gyakorlat

        oktatási tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettséget, ill. gyakorlatot igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány (nem PTE pályázó esetében), szakmai terv, motivációs levél, Kamarai tagság igazolása, érvényes működési engedély.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik, abba betekinthetnek.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyon nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16569 , valamint a beosztás megnevezését: Általános igazgató-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16569, valamint a munkakör megnevezését: Általános igazgató-helyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton hr.pte.hu/allas oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

PTE Szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap - 2019. május 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.