Bakonynána Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt évre, 2019.08.01-től 2024.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8422 Bakonynána, Alkotmány utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek nevelésének megszervezése, intézmény alkalmazottjai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, nemzetiségi óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        vezetői szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget képzettséget igazoló okiratok másolata

        Megismerési nyilatkozat (hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez)

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        vezetői program

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        nyilatkozat arról, hogy kéri-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06202297644 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bakonynána Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8422 Bakonynána, Alkotmány utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1792/2019. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Bakonynána Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8422 Bakonynána, Alkotmány utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1792/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8422 Bakonynána, Alkotmány utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

AA pályázatokról a jogszabályban meghatározott véleményeztetési eljárás lefolytatását követően Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bakonynána Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2019. május 23.

        KIH közigazgatási állásportál - 2019. május 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.