Pusztamonostor Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha

óvodavezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. szeptember 01-2024. augusztus 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5125 Pusztamonostor, Szabadság 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi (XII.31.)Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi,

        az Nkt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlat,

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

        az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,

        a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program (a továbbiakban: vezetési program),

        iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, államilag elismert nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai,

        legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentumok (pl.:munkáltatói igazolás)

        90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó kéri-e zárt ülés tartását a pályázata elbírálásakor,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 57/521-760 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pusztamonostor Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5125 Pusztamonostor, Szabadság 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PM/508/2019. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pusztamonostor Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PM/508/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5125 Pusztamonostor, Szabadság 74. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A pályáztató minősíti a pályázó vezetési programjait, vezetői képességeit, rátermettségét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.