Tolna Megyei Kormányhivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Tolna Megyei Kormányhivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Projekt Osztály

Műszaki referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

közreműködik az kormányhivatal és intézményeinek pályázati fejlesztési és felújítási terveinek és azok kivitelezésének előkészítésében és koordinálásában, a munkálatok előkészítésében, lebonyolításában, a kivitelezők versenyeztetésében és a megvalósítás ellenőrzésében; a kivitelezéshez kapcsolódó garanciális bejárások előkészítése, a jelentkező garanciális hibák beazonosítása, javításainak koordinálása; építész-műszaki vonatkozásban véleményez és információt ad a felsőbb szintű pályázati, gazdasági tervezéshez; részt vesz a műszaki jellegű adatszolgáltatásokban figyelemmel kíséri a kormányhivatal épületeinek állagát, és javaslatot tesz az azokkal kapcsolatos teendőkre.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban műszaki képzési területen szerzett szakképzettség, építészmérnök, építész, építőmérnök, gépészmérnök,

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1a) bekezdése alapján megbízhatósági vizsgálathoz való hozzájárulás

        A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ECDL

        közigazgatási gyakorlat

        közigazgatási alapvizsga

        közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        egy darab 4x4-es színes fénykép

        a pályázó a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak lekérését tanúsító postai igazolás

        iskolai, illetve egyéb végzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata

        vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat

        adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában

        összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásának vállalására vonatkozó jognyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 74/412-564 130-as mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/1570-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki referens.         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/1570-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: Műszaki referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetője és a Kormányhivatal kormánymegbízottja bírálja el a beérkezett pályázatok és a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása alapján. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2019. május 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokon kérjük feltüntetni a TOB/29/1570-1/2019. hivatkozási számot, valamint a munkakör megnevezését: műszaki referens.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.