Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. Fót Vár.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A vonatkozó jogszabályok, valamint Fót Város Polgármesterének és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének - a Fót Város Önkormányzata Mezőőri Szolgálatának Szolgálati Szabályairól szóló - 1/2017. számú együttes Utasítása alapján ellátja a külterületi és zártkerti termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, használatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmével kapcsolatos feladatokat; - Közreműködik az önkormányzati vagyon tekintetében a vagyonvédelmi feladatok ellátásában; - Rendszeres és folyamatos ellenőrzést végez: Fót Város közigazgatási területén, a külterületeken az illegális szemétlerakók, műveletlen, gazos területek felderítése érdekében; - Intézkedést kezdeményez az arra jogosult hatóságnál, amennyiben hatósági határozat vagy más intézkedés szükséges; - Együttműködik a vonatkozó megállapodásban rögzítettek szerint: Dunakeszi Város Rendőrkapitányság Fóti Rendőrőrsével, a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel. - Intézkedési kötelezettség terheli: a hatáskörébe tartozó szabálysértések, bűncselekmény, illegális favágások esetén; a közrendet, az állampolgárok személyét, vagy javait fenyegető veszélyhelyzet észlelése esetén külterületen intézkedhet; - Köteles vezetni az általa foganatosított intézkedésekről a mezőőri szolgálati naplót;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közalkalmazottak juttatásainak egyes kérdéseiről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        B kategóriás jogosítvány,

        a mezőőrök számára, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. számú törvény, valamint a 29/1998. (IV.30.) FM rendeletben, kötelezően előírt vizsga

        18. életév betöltése

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

        nem áll állam elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        jelentkező szakmai önéletrajza

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        B kategóriás jogosítvány másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás

        hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát más személy is megismerheti

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (1) d) pontjában meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt nem áll

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatának elbírálásakor zárt ülés tartását kéri: igen/nem

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 70/422-2602 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/14840-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.         Postai úton, a pályázatnak a Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/14840-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beérkezési határideje: 2019. június 13. 10 óra! Az érvényes pályázatot benyújtókat Fót Város Önkormányzat Emberi Erőforrás Bizottsága a júniusi ülésén személyesen hallgatja meg. A meghallgatást követően a bizottság tesz javaslatot Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. június 19-i ülésére, ahol a képviselő-testület, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédel

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja - 2019. május 24.

        Fót Város Önkormányzatának Hivatalos facebook oldala - 2019. május 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkavégzés helye: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1., Fót Város közigazgatási területének külterülete. Jelen pályázatban kiírt munkakörre a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.