Kakucs Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rónay György Könyvtár és Közösségi Ház

Könyvtáros-művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2366 Kakucs, Fő utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtári szolgáltató helyen a könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok ellátása, könyvtári programok szervezése, kapcsolattartás a szentendrei székhelyű Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárral. Kakucs község közművelődési feladatainak teljes körű ellátása, az önkormányzati rendezvények szervezése, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázat megírásában és megvalósításában való közreműködés, az önkormányzati intézményekkel és a településen működő, kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel való kapcsolattartás. A község közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása. A helyi Lapozgató újság szerkesztésében való közreműködés, újságcikkek megírása, összegyűjtése, kapcsolattartás a nyomdával. Ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek szervezése. A szabadidő tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása. A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírása szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, művelődésszervező - könyvtáros,

        művelődésszervezés, könyvtárvezetés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL Start

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza,  a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet szerint meghatározott iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló bizonyítványok fénymásolata,  az illetmény megállapításához illetőleg szakmai gyakorlat igazolásához szükséges, a korábbi jogviszonyról kiadott munkáltatói igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20-576-050 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kakucs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2366 Kakucs, Fő utca 20. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1072-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros-művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Kakucs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2366 Kakucs, Fő utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1072-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros-művelődésszervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2366 Kakucs, Fő utca 20 . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról - a benyújtott pályázat alapján, vagy személyes meghallgatást követően - a polgármester dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kakucs.hu - 2019. május 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.