Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

Adóellenőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Ellátandó feladatok:

Adóellenőrzések lefolytatása az Adóellenőrzési terv alapján magánszemélyek kommunális adója és építményadó, valamint helyi iparűzési adó tekintetében a vonatkozó jogszabályok alapján. Végrehajtási tevékenység az önkormányzati adóhatóság felé adótartozással rendelkező adózók tekintetében, a kintlévőségek megfelelő kezelése azok behajtásával, az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggésben is. Fizetéskönnyítés (részletfizetés, fizetéshalasztás) vonatkozásában döntés-előkészítés. Egyéb hátralékok, kintlévőségek behajtása érdekében intézkedések megtétele.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Felsőfokú végzettség; végzettsége feleljen meg a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.07.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. pontjában foglalt végzettségek valamelyikének;

        hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt;

        nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közszolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé;

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási alapvizsga;

        közigazgatási szakvizsga;

        adószakértői, adótanácsadói szakképesítés;

        adóellenőr munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, a 2011. évi CXCIX. törvény előírásainak megfelelően;

        végzettséget tanúsító bizonyítványok és okiratok másolatai;

        az elbírálásnál előnyt jelentő körülmények, vagy azok valamelyikének fennállta esetén, az azt igazoló dokumentumok másolatai;

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, magyar állampolgár, továbbá nem áll a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közszolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé;

        nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék;

        nyilatkozat, hogy a pályázó kinevezése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését;

        nyilatkozat cselekvőképességről;

        nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ostorháziné dr.Kórik Zsuzsanna jegyző nyújt, a 42/520-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/6555-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Adóellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/6555-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Adóellenőr.

        Személyesen: a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal titkárságán (103. sz. iroda), Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó pályázók személyes meghallgatására kerülhet sor. A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából azon pályázót, akinek a pályázata érvénytelen. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok esetén is indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. Az érvénytelen pályázatot benyújtókat, valamint a nem nyertes pályázókat e-mailben értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város Önkormányzatának honlapja - 2019. május 27.

        Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján való kifüggesztés - 2019. május 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.