Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Belső Ellenőrzési Osztályán

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos L. utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

belső ellenőrzési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása. Különösen a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és magyarországi belső ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzés elvégzése, a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelőségének vizsgálata, elemzése, értékelése, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, következtetések, javaslatok megfogalmazása és jelentésbe foglalása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A.§ szerinti végzettség és gyakorlat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a Kit. 95. § szerinti kizáró okok hiánya,

        az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70.§ (4) bekezdésében előírt regisztráció vállalása,

        nemzetbiztonsági ellenőrzés vállalása,

        felhasználói szintű MS Office ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási alap- vagy szakvizsga,

        az Áht. 70.§ (4) bekezdésében előírt regisztráció megléte,

        ÁBPE I. vizsga, ÁBPE II. képzésen való részvétel,

        költségvetési ellenőrzési területen szerzett gyakorlat.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        jó szóbeli és írásbeli kifejezőképesség,

        konfliktushelyzetek kezelésének képessége,

        a saját munka önálló szervezésének képessége,önálló,felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság,

        megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz, • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok fénymásolata,

        előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kit. 95.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás,

        adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről,

        motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 34-515-146 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2801 Tatabánya, Pf. 128 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/504-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Bárdos L. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/504-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos L. utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2019. május 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, és 30 napon belül új pályázatot írjon ki. A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozik, így a foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.