Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Biológus (klinikai embriológus)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Baross utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A meddőség kivizsgálásához és kezeléséhez kapcsolódó laboratóriumi munka: ivarsejtek vizsgálata és előkészítése, szervezeten kívüli megtermékenyítés, embriótenyésztés, embrióbeültetés, reproduktív sejtek és szövetek mélyfagyasztása. Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokkal kapcsolatos laboratóriumi dokumentáció vezetése. Reproduktív biológia területén végzett tudományos kutatómunkában való részvétel. Részvétel az asszisztált reprodukció témakörében meghirdetett tantárgyak oktatásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi végzettség,

        Biológus végzettség

        Angol nyelv középfokú ismerete

        MS Office felhasználói szintű ismerete

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Sejt-­ vagy szövettenyésztési, mikrobiológiai, biotechnológiai laboratóriumi gyakorlat

        Kiemelkedő tudományos diákköri tevékenység asszisztált reprodukcióhoz kapcsolódó témakörben

        Orvosbiológiai kísérletek tervezésében, kivitelezésében, kiértékelésében szerzett tapasztalat

        Tudományos közlemények elkészítésében, tudományos előadások tartásában szerzett tapasztalat

        Asszisztált reprodukciós laboratóriumi munkában szerzett tapasztalat

        Élettudományi területen szerzett BSc vagy MSc végzettség

Elvárt kompetenciák:

        Képesség a megbízható, pontos munkavégzésre,

        Csapatmunkára való készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 118883/AONO1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Biológus (klinikai embriológus).         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 118883/AONO1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Biológus (klinikai embriológus).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. május 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 118883/AONO1/2018

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.