Neumann János Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem
Jogi és Igazgatási Igazgatóság - Jogi és Igazgatási Iroda

Jogász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem szerződéseinek, okiratainak előkészítése, véleményezése, jogi kontroll biztosíta az Egyetem megállapodásai, szerződései tekintetében. Az Egyetem szervezeti egységei részére működésük körében jogi tanácsadás nyújtása, jogi szakvélemény adása. A szervezeti egységek által előkészített utasítások, a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való jogi megfelelőség vizsgálata. A felsőoktatással kapcsolatos jogszabályi környezet, valamint a belső szabályozás változásainak nyomon követése és a változások szerint a szabályozók, esetleges módosítások előkészítése. Adatvédelmi felelős tevékenység ellátása, rendszeresen figyelemmel kísérve az Egyetemen az adatvédelemmel összefüggő jogszabályi kötelezettségek betartását, ellenőrizve a közzétételi listák naprakész vezetését. Az Egyetem igazgatási, ügyviteli tevékenységének ellátásban és végrehajtásában közreműködés. A hallgatói jogviszonnyal, hallgatói kérelmekkel kapcsolatos jogi feladatok ellátása, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és kari képviselete törvényes működésének biztosításában közreműködés. Az Egyetem bizottságainak, és a szenátusi ülések szabályszerű működésének előkészítésében és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátásában részvétel. Peres ügyek előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint az 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Jogász végzettség

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló területen szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat

        jogi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

        a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

        a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76/501-981 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Jogász.         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35/2019, valamint a munkakör megnevezését: Jogász.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-neumann.hu - 2019. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.