Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ
Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon

fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2019. 10. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Magyar utca 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz az intézményi mentálhigiénés szakmai program elkészítésében és végrehajtásában. Elkészíti az ellátottak egyéni gondozási tervét, melynek megvalósításáért felelős. Jelzi a felmerülő igényeket, a szükségletekhez szolgáltatást szervez, azokra javaslatot tesz. Feltárja, aktivizálja az ellátottak környezetében lévő segítő rendszereket. A komplex probléma kezelés érdekében együttműködik az egészségügyi és szociális intézményekkel, az ellátottak Érdekképviseleti Fórumával. Segítséget nyújt az ellátottaknak intézményi programok igénybevételéhez. Segítő kapcsolatot épít és tart fent az ellátottakkal. A szociális támogatásokról, ellátásokról azok változásairól tájékoztatást ad az ellátottak részére. Segítséget nyújt az ellátottak részére a szociális ügyek intézésében. Betartja a szociális munka etikai előírásait. Egyéni és csoportos problémamegoldást végez. Szervezi az intézmény kulturális és szórakoztató rendezvényeit. Terápiás csoportfoglalkozásokat tart az ellátottak részére. Elvégzi az előgondozást. Rendszeres és folyamatos nyilvántartást vezet az ellátottak mentális állapotáról. Vezeti az ellátottak dokumentációit.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. melléklete szerinti fejlesztő pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő végzettség,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, bevándorolt vagy letelepedett személy

        tizennyolcadik életévét betöltött személy

        állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló személy

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság, precizitás, pontosság,

        önálló munkavégzési képesség,

        konfliktuskezelés,

        határozottság,

        minőségi és hatékony munkavégzés,

        empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati elbírálásban részt vevők a pályázati anyagban szereplő adatokat megismerhetik

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/348-33-36 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-5 /2019 , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-5 /2019, valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra-a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül-kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat a pályázati határidőre hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú- Bihar Megyei Kirendeltségének honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.szgyf.gov.hu honlapon talál. A pályáztató fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthassa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.