Mándok Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2019.augusztus 1.-2024. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4644 Mándok, Petőfi utca 14/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési feladatai mellett az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetői feladatok. Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 2.§.(3) bekezdésében, továbbá a 6/A §.(1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelés, figyelemmel a 6/F.§.(1) bekezdésében foglaltakra, és a 6/G.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,

        Vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet, és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység lefolytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 20.§.(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelés

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői elképzelések

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, annak igazolásával, hogy a pályázó nem áll könyvtári, közművelődési szakterületen végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy nyilatkozat a két évben belüli elvégzéséről

        Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér

        Pályázó nyilatkozata,hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 45 435 002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mándok Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4644 Mándok, Ady E. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2157/2019 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Mándok Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4644 Mándok, Ady Endre út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2157/2019, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4644 Mándok, Ady E. utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a képviselő-testület a törvényben előírt szakértői bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mándoki Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019. május 9.

        www.mandok.hu - 2019. május 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.