Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar
Világgazdasági Intézet

egyetemi adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő egyetemi adjunktus főbb feladatai: előadások és szemináriumok tartása az alább felsorolt területeken: Fejlődésgazdaságtan, Világgazdaságtan, Nemzetközi gazdaságtan, Nemzetközi politikai gazdaságtan; a kinevezendő adjunktusnak folyamatos és aktív kutatómunkát kell végeznie a fent említett területek közül bármely kettőben, továbbá rendelkezik magyar és idegen nyelvű publikációval; a jelölt egy fejlődő (felzárkózó) régió szakértője; kiemelt feladatai közé tartozik továbbá az oktatás-szervezés és annak támogatása; részt vállal az intézet oktatási és kutatási portfoliójának alakításában; a pályázónak az idegen nyelvű oktatásban is kiemelt szerepet kell vállalnia, elsődlegesen az angol nyelven tanított tárgyak területén; aktívan részt vállal a tudományos közéletben, jó kommunikációs képességgel bír (magyar és idegen nyelven); az intézet által prioritásként kezelt hazai és nemzetközi pályázatokban aktívan közreműködik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Pályázatot mindazon szakterületen működő oktatók, kutatók, tanárok nyújthatnak be, akik a meghirdetett adjunktusi munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        nyelvtudást igazoló bizonyítványok

        publikációs jegyzék

        PhD fokozat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        korábbi munkatapasztalat,

        korábbi sikeres tudományos-kutatási pályázat(ok)

        angol mellett más nyelv(ek) ismerete,

        Kína, India vagy Oroszország mint kutatási terület ismerete,

        A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek a karon közalkalmazotti jogviszonyban állók.

Elvárt kompetenciák:

        Word, Excel és Power Point felhasználói szintű ismerete,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Statisztikai szoftverek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az oktatói munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvű életrajzát (amelyben kitér eddigi szakmai oktatói és tudományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben végzett munkájának ismertetésére, szakmai díjaira),

        hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvételét,

        a tanszék által művelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit,

        a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,

        Az oktatói pályázathoz mellékelni kell:

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot (külföldön szerzett tudományos fokozat esetében a honosítási határozatot), idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok magyar nyelvű, közjegyző vagy a BCE Humánerőforrás Iroda által hitelesített másolatát,

        publikációs tevékenység jegyzékét (amennyiben nem kívánja csatolni, tegye hozzáférhetővé a publikációra vonatkozó adatok megismerését a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT),

        tudományos konferenciákon tartott előadások jegyzékét, jelentősebb külföldi tanulmányutak felsorolását,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,

        nyilatkozat arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános),

        nyilatkozat az egyetemen (vagy jelenlegi munkahelyén) kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselői jogviszonyairól, munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról,

        minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1/482-7400 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám utca 4-6. C 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1180/2019 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1180/2019, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi adjunktus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az Egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapesti Corvinus Egyetem holnapja - 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/1180/2019.) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban. Az elektronikus úton érkezett pályázatokat a pályázati eljárás lebonyolítását követően 10 napon belül töröljük az adatbázisból, ezzel egyidejűleg a papír alapon beérkezett pályázatok megsemmisítésre kerülnek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.uni-corvinus.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.