Füzesabony-Dormánd Intézményfenntartó Mikrotársulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16. - 2024.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a vezetői feladatok ellátása, különösen az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, illetve a munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség,

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés

        5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermek- és ifjúságvédelmi szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        végzettségeket igazoló okiratok másolatai

        hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek

        eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás

        nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 67.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 36/542-502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Füzesabony-Dormánd Intézményfenntartó Mikrotársulás címére történő megküldésével (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FS/40237/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde - óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Füzesabony-Dormánd Intézményfenntartó Mikrotársulás címére történő megküldésével (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FS/40237/2019, valamint a munkakör megnevezését: Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde - óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezését és a pályázók meghallgatását követően végleges döntést a Füzesabony-Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotársulás Társulási Tanácsa hozza meg. Eredményes pályázat esetén a határozatlan időre szóló kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályáztató a pályázás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.