Veszprémi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pápai Tagintézménye

tagintézmény vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.09.01-2024.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§. (1) bekezdése és a 15/2013. (II.26.) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló EMMI rendelet 31.§ (5) bekezdése alapján a pedagógiai szakszolgálati intézményben a tagintézmény-vezetője közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, felel a szakmai munkáért. Feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi végzettség; pszichológus, gyógypedagógus vagy gyógytestnevelő tanár végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,továbbá pszichológus megbízása esetén klinikai, pedagógiai óvoda-és iskola,neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga, gyógypedagógus és gyógytestnevelő tanár esetében pedagógus szakvizsga.,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Teljes körű 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához.

        A pályázó aláírt nyilatkozata, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel való közléséhez)

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata.

        A tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

        Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

        A pályázó legalább 5 éves pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum. ( munkáltatói igazolás munkakör megnevezéssel)

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/178/01061-8/2019 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény vezető Pápa.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/178/01061-8/2019, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény vezető Pápa.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékleti példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy lefűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központ címére. A vélemény nyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a magasabb vezető megbízást a tankerületi igazgató adja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.