Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály

földmérési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.

Ellátandó feladatok:

Ellátja a Földhivatali Osztályon a földmérési ügyintézői feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatosan. Végzi a földmérési adatigénylések átvételét és iktatását, az elkészített adatigénylések számlázását és megrendelők részére történő átadását. Végzi a vizsgálatra leadott munkák iktatását, a vizsgálati díjak számlázását Iktatja a telekalakítási eljárásra leadott munkákat, számlázza eljárási díját. Végzi a földmérési tárgykörbe tartozó ügyfelezéssel kapcsolatos földmérési adatok szolgáltatását, térképmásolat kiadását és az ügyiratok iktatását, valamint ellátja az irattározási feladatokat. Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában bekövetkezett változásokat, azokból a jogosultak részére adatot szolgáltat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Személyügyi Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        érettségi végzettség és az OKJ szerinti mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés, vagy földmérési ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség.

        felsőoktatásban agrár képzési területen földmérő és földrendező mérnöki szakon szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban műszaki képzési területen földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett szakképzettség, vagy

        felsőoktatásban szerzett okleveles építőmérnöki, okleveles erdőmérnöki, okleveles bányamérnöki vagy okleveles térképész, építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki szakképzettség, ha rendelkezik a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott számú kredittel, vagy

        felsőoktatásban szerzett informatikai képzési területen mérnökinformatikus szakon szerzett szakképzettség, vagy műszaki földtudományi szakon szerzett szakképzettség, ha rendelkezik a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott számú kredittel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MS Office felhasználói szintű ismerete

        szakterületen eltöltött idő

Elvárt kompetenciák:

        jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

        megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, döntés-, és önálló munkavégzési képesség,

        együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus-megelőzési képesség,

        pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás

        a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat arról, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 95. §-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-34-316-455 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/447-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: földmérési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/447-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: földmérési ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki .A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatalának vezetője, valamint az Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály vezetője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www. kormanyhivatal.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.