Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
Kardoskúti Kirendeltség

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű Tartós távollévő (GYES) helyettesítése 2019.12.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pont II. besorolási osztály (pénzügyi és számviteli feladatkör)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a helyi önkormányzati rendeletek alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés, adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek intézése, adókönyvelési feladatok az ASP rendszerben. Adóbehajtás, adóellenőrzés. Adó- és értékbizonyítvány készítése, egyéb ingatlanokkal és vagyonnal kapcsolatos feladatok (TAKARNET).Kapcsolt munkakörben elvégzi a közalkalmazotti, a köztisztviselői és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók személyzeti és munkaügyi feladatainak a KIRA programon keresztül történő továbbítását a MÁK felé, rögzíti a szabadságnyilvántartást.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ASP adóügyi szakrendszerének ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        iskolai végzettséget, szakképesítést, tanúsító okiratok másolata

        nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

        nyilatkozat 6 hónap próbaidő vállalásáról,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázatban szereplő személyes adatokat megismerhetik és kezelhetik

        nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85 §-aiban meghatározott összeférhetetlenség fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Radics Vivien jegyzői megbízott nyújt, a 06-68-429-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/453/2019. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző .         Postai úton, a pályázatnak a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/453/2019. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző .

        Személyesen: Radics Vivien jegyzői megbízott, Békés megye, 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a jegyző, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) és a 59. § (5) pontja az irányadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kardoskut.hu - 2019. május 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató szolgálati lakást nem tud biztosítani. A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kardoskut.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.