Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ - Bicske

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kapcsolat Központ
Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egység

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2060 Bicske, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Bicskei Járás településeinek oktatási-nevelési intézményeiben szociális munka végzése. Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan tevékenységet végez, mely elsősorban a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével foglalkozik. Aktív résztvevője az adott intézményben a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésének. A felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget a gyermekeknek, a szülőknek, pedagógusoknak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális végzettség,iskolai szociális munkás, család-és gyermekvédő tanár-pedagógus, gyermek-és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező óvodapedagógus-pedagógus,,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

        Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-22-412-367 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ - Bicske címére történő megküldésével (2060 Bicske, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KK-275-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ - Bicske címére történő megküldésével (2060 Bicske, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KK-275-3/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bicske.hu - 2019. május 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.