Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye
Család- és Gyermekjóléti Központ

Óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1042 Budapest, Deák Ferenc utca 93.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan tevékenységet végez, mely elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, egészségfejlesztésben való közreműködésével, prevencióval foglalkozik. Aktív résztvevője az adott intézményben a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésének, illetve e felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget a gyermekeknek, az intézmény diákjainak, igény szerint pedagógusoknak, a nevelő-oktató munkát segítő szakembereknek, valamint szülőknek egyaránt. Feladata a problémák, veszélyeztető tényezők, krízishelyzetek észlelése, felismerése és jelzése az erre a célra kijelölt professzionális szolgáltató felé. Kiemelkedő szerepe van a folyamatos együttműködésnek és információáramlás biztosításának az egyének és családok problémáinak mielőbbi megoldása, a krízishelyzet következményeinek enyhítése, állapotromlásának megelőzése érdekében. Rendszeresen tájékoztatást ad a nevelési – oktatási intézmény vezetőinek a tevékenységéről, terveiről, kapcsolatot tart a pedagógusokkal és az iskolában tevékenykedő segítő szakmák képviselőivel (védőnő, gyógypedagógus, gyermekvédelmi felelős, pszichológus stb.) Kapcsolatot tart a szociális szolgáltatásokkal, a helyi közösség intézményeivel, szervezeteivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 2/2018. EMMI. rendelet értelmében felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelmi szakos pedagógus. ,

        Ennek hiányában: gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus

        A munkakör, tevékenység ellátására irányadó hatályos ágazati jogszabályok ismerete.

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a bizottság betekintést nyerhet pályázati anyagába, érvényes kreditpontos igazolás másolata.

        A pályázó automatikusan kizárja magát a pályázati eljárásból, amennyiben a felsorolt dokumentumokat nem csatolja pályázati anyagához. Az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolás elfogadható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye címére történő megküldésével (1042 Budapest, Deák Ferenc utca 93. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/18 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye címére történő megküldésével (1042 Budapest, Deák Ferenc utca 93. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/18, valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot, a bizottság ajánlattételét figyelembe véve a Család- és Gyermekjóléti Központ Vezetője fogja kiválasztani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.