Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

sportreferens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 31. sportszakmai feladatkör

Ellátandó feladatok:

sportreferensi

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Sporttal kapcsolatos döntések előkészítése (kiemelten a sportkoncepció megalkotását, az abban foglaltak végrehajtását, sportlétesítményekkel kapcsolatos döntéseket). Sportlétesítmények ügyeinek intézése (Szuhay Sportcentrum, DIS, uszoda). Sportszervezetek nyilvántartása. Diáksport, helyi sportszervezetek szakmai segítése. Szerződések, együttműködési megállapodások készítése. Pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok készítésében segítség nyújtása. Rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása. Önkormányzati tulajdonban lévő sporteszközök felügyelete, nyilvántartásának vezetése, használatba adása. Sporttámogatásokkal kapcsolatos ügyintézés (támogatási rendszer kidolgozása, pályázati kiírás és támogatási döntés előkészítése, támogatások nyilvántartása, szerződéskötés, beszámolók tartalmának ellenőrzése, stb.). Önkormányzati sportberuházásokkal kapcsolatos pályázatok elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett sporttudományi, testnevelő tanár, testnevelés műveltségi területen szerezett tanító, közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és sporttudományi, közszolgálati felsőfokú szakképesítés. II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és sportszervező, sportmenedzser, katonai kiképző szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének bemutatásával.

        Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.

        A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

        Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

        Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 74/564-502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 196/2019. , valamint a munkakör megnevezését: sportreferens.         Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 196/2019., valamint a munkakör megnevezését: sportreferens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról az irodavezető javaslatának figyelembe vételével a munkáltató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dombovar.hu - 2019. május 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.