Etyek Nagyközség Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. július 01.-2024. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2091 Etyek, Alcsúti út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény jogszabályok szerinti működtetése, vezetése az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Az intézmény tevékenységének szakmai irányítása, rendezvények szervezése, (kiállítások, fesztiválok, zenei rendezvények szervezése). Közösségfejlesztés, térségi kulturális kapcsolatok fejlesztése, a községi hagyományok ápolása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásaiban szereplő, és a vezetői megbízáshoz szükséges 6/A., 6/G. valamint 6/F. §-aiban előírt feltételekkel. ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

        magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        a vezetői megbízás további feltétele, hogy a nyertes pályázó a szerződéskötést megelőzően a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát bemutatja.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,

        fényképes részletes szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,

        az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolatát, annak hiányában nyilatkozatot arról, hogy a tanfolyamot a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi

        a szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a pályázatot véleményező és elbíráló testület tagjai is megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/22-353-633 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Etyek Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2091 Etyek, Körpince köz 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1349/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Etyek Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2091 Etyek, Körpince Köz 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1349/2019, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bizottság véleményezi. A véleményező bizottság a pályázókat ülésére előzetes meghallgatásra meghívhatja. A Képviselő-testület a pályázatokat a pályázók személyes meghallgatását követően bírálja el és hoz döntést a pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.webetyek.hu - 2019. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szükség esetén szolgálati lakás megoldható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.webetyek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.