Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ - Tiszakécske

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ - Tiszakécske
Család és Gyermekjóléti Központ

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6060 Tiszakécske, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység folytatása, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. Egyéni, csoportos és közösségi szociális munka végzése a köznevelési intézményekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 2/2018 (I.18.) EMMI rendelet 4. melléklet : felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család-és gyermekvédő pedagógus, család-és gyermekvédelem szakos pedagógus. Ennek hiányában gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet

        Magyar Állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, a pályázó szakmai életrajza.

        Végzettséget igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy kizáró okok nem állnak fenn vele szemben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20-3358866 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ - Tiszakécske címére történő megküldésével (6060 Tiszakécske, Vörösmarty utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 245-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ - Tiszakécske címére történő megküldésével (6060 Tiszakécske, Vörösmarty út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 245-5/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6060 Tiszakécske, Vörösmarty utca 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásnak rendje: A pályázat benyújtási határidejét követően a pályázók értesítést kapnak személyes meghallgatásról. Majd ezt követően, az intézményvezető dönt a munkakör betöltésre alkalmas személyről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszaécske Város Honlapja - 2019. május 24.

        Egyesített Szociális Intézmény Hirdetőtáblája - 2019. május 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

4 hónap próbaidő kerül kikötésre a kinevezésben.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.