Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar, II. sz. Patológiai Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1091 Budapest, Üllői út 93.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A) Általános feladatok: részvétel oktat-nevelő (pl.: gyakorlatvezetés, tantermi előadás, TDK nevelőmunka, továbbképzés) és tudományos munkában, valamint az az egészségügyi ellátásban. B) Ellátandó feladatok: A rutin szövettani diagnosztikában a modern orvostudomány elveit és eljárásait alkalmazza a pathologiai diagnosztikában, betegségcsoportokra, betegségtípusokra, kezelési módokra specializálódva, szakvizsgálatokat végezve, a modern diagnosztikai elveket és diagnosztikus eljárásokat alkalmazva. Részt vesz a magyar és angol nyelvű pathologiai oktatásban, mind kórszövettani, mind pedig bonctermi gyakorlatokat, valamint előadásokat tart. Részt vesz a posztgraduális oktatásban, a szakorvos jelöltek számára előadást tart a szakvizsga előkészítő tanfolyamon. Részt vesz a kórboncolások minden folyamatában mint bonctermi ellenőr, szükség esetén, mint boncoló orvos a szakma szabályainak betartásával. A klinikákkal kooperációban kezdeményezi és részt vesz kutatások tervezésében, kivitelezésében. Érdeklődése szerinti szakterületen (emlő- és nőgyógyászati patohologia) részt vesz az intézetben folyó tudományos témák és pályázatok kidolgozásában. Onkoteam(ek) tagja. A munkavédelmi és higiénés rendszabályokat maradéktalanul betartja és betartatja. A minőségirányítással, környezetvédelemmel, energiahatékonysággal kapcsolatos feladatait az egyetemi szabályzatoknak megfelelően ellátja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvosi diploma,

        Általános pályázati feltételek:

        a) mesterfokozat és szakképzettség,

        b) szakvizsga megléte,

        c) tudományos fokozat megléte, ami lehet:

        ca) doktori fokozat,

        cb) a tudomány (ok) kandidátusa,

        cd) a tudomány (ok) doktora,

        ce) külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,

        d) legalább egy világnyelven előadás tartására képes, mind az általa művelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy teljes tematikai spektrumába,

        e) legalább 10 éves oktatói múlt áll mögötte,

        f) alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, szervezésére,

        g) elismert szakmai- és tudományos tapasztalattal bír,

        h) hazai és nemzetközi szintű, sikeresen elnyert kutatási pályázatok témavezetője vagy résztvevője,

        i) példamutató, követendő magatartást tanúsít a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők és valamennyi munkatársa számára,

        j) büntetlen előélet és cselekvőképesség.

        Az általános pályázati feltételeken túl a pályázóval szembeni további követelmény:

        patológia szakvizsga,

        angol középfokú „C” típusú nyelvvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

        a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        önéletrajz,

        diploma, vagy (helyben) hitelesített másolata,

        szakvizsga bizonyítvány vagy (helyben) hitelesített másolata,

        tudományos fokozatot tanúsító okirat vagy (helyben) hitelesített másolata,

        nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy (helyben) hitelesített másolata,

        orvosok alap- és működési nyilvántartási igazolványa vagy (helyben) hitelesített másolata,

        nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,

        „Kérdőív az egyetemi docensi kinevezések elbírálásának szempontjaihoz” című nyomtatvány (beszerezhető az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságán, vagy letölthető a http://semmelweis.hu/human honlapról),

        az MTMT rendszeréből kinyomtatott publikációs listát és tudománymetriai táblázatot elektronikus formában kell megküldeni a marczi.janos@semmelweis-univ.hu e-mail címre. (A tudománymetriai táblázatot és a tudományos munkák jegyzékét a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában kell hitelesíttetni.)

        Az önéletrajzot és a kérdőívet elektronikus formában is csatolni kell a marczi.janos@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

        Az Egyetem Központi Könyvtára általi hitelesítés 10 munkanapot vesz igénybe. Kérem ezt a pályázatok beadási határidejének betartása érdekében vegyék figyelembe.

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

        A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve (pl: spirálozva), két külön példányban az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület földszint 1-es szoba, Tel: 06-1-459-1500/55281-es mellék, ügyintéző: Márczi János) kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47433/KEEGF/2019 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47433/KEEGF/2019, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület földszint 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.