Kaposvári Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Egyetem
Agrár-ésKörnyezettudományiKar Környezettudományi és Természetvédelmi Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Guba S. utca 40.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megtervezi, irányítja, szervezi és ellenőrzi az intézet (intézeti tanszékek) oktatási, tudományos kutatási munkáját. Irányítja az intézet pályázati, publikációs és kutatási-innovációs tevékenységét. Elkészíti az intézet éves költségvetését, gondoskodik annak egyensúlyáról, a költségtakarékos gazdálkodásról, valamint a kutatási; szolgáltatási bevételek növeléséről. Figyelemmel kíséri az intézet által oktatott tantárgyak programjának kidolgozását. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabályok, az egyetemi és a kari szabályzatok, valamint a Kar dékánja feladat- és hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2011. évi CCIV. törvény és ezek végrehajtási rendelete, továbbá az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD,

        Pályázhatnak, akik okleveles agrár vagy biológus végzettséggel és tudományos fokozattal (PhD vagy kandidátusi) rendelkeznek, továbbá megfelelnek a hatályos jogszabályok, valamint a Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában és annak részét képező Foglalkoztatási Követelményrendszerében a vezetői megbízásra meghatározott feltételeknek és egyetemi docensi, főiskolai tanári vagy egyetemi tanári beosztásban dolgoznak.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetői és oktatásszervezési gyakorlat,

        Külföldön szerzett felsőoktatási tapasztalat,

        Jártasság az intézet profiljába tartozó korszerű vizsgálati módszerekben,

        Széleskörű kapcsolatrendszer vállalkozásokkal és szakmai szervezetekkel,

        Széleskörű projektmanagement tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmazni kell: részletes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, eddigi oktatói, tudományos, szakmai illetve közéleti tevékenységét, valamint – ha rendelkezik ilyennel – vezetői tapasztalatait, továbbá a megpályázott vezetői megbízás ellátására vonatkozó programot.

        A pályázathoz mellékelni kell:

        az egyetemi végzettséget/mesterfokozatot és szakképzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratok hiteles másolatát (amennyiben a személyi anyagban szerepelnek igazolt másolat mellékelendő);

        három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, mellyel igazolja azt, hogy büntetlen előéletű és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (amennyiben a személyi anyagban szerepel, akkor igazolt másolat mellékelendő);

        a pályázó nyilatkozatát munkaviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról;

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll fenn a hatályos jogszabályokban meghatározott összeférhetetlenségi körülmény;

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

        A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Egyetem címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Guba S. utca 40. Prof. Dr. Szávai Fernc rektornak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/70-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézetigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Egyetem címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/70-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Guba S. utca 40. Új épület I.em. 141..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jogszabályokban és a Kaposvári Egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kaposvári Egyetem honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.