Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Tatabányai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

gyámügyi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.

Ellátandó feladatok:

Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal gyámügyi feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása: védelembe vétellel kapcsolatos feladatok; nevelésbe vétellel kapcsolatos feladatok; gyermektartásdíj megelőlegezésével kapcsolatos feladatok; gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos feladatok; szülői felügyeleti joggal kapcsolatos feladatok; kapcsolattartással kapcsolatos feladatok; otthonteremtési támogatással kapcsolatos feladatok. Az ellátandó feladatok az ügyfélfogadást és a háttérmunka ellátását is magában foglalja.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és legalább kétéves gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy

        felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség és legalább kétéves gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy

        felsőoktatásban pedagógus-képzés, hittudományi, orvos- és egészségtudományi,társadalomtudományi, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség és szociális igazgatásszervező˝ szakképzettség, vagy jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó szakirányú szakképzettség, vagy legalább kétéves gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat

        felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Jogász, Igazgatásszervező végzettség,

        Közigazgatási tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Ügyfél-orientáltság,

        Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség,

        Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, magabiztos fellépés, felelősségtudat, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata

        a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat arról, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 95. §-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 34/795-662 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/452-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/452-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi szakügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázatot a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Vezetője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www. kormanyhivatal.hu - 2019. május 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá esik, a foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.