Tököl Város Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Napsugár Napközi Otthonos Óvoda

Óvoda vezetői (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól 2019.08.01-2024.07.31. napjáig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2316 Tököl, Csépi út 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra, továbbá az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített hatáskörébe tartozó jogkörök gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak szerint,

        óvodapedagós munkakörbenszerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        a nemzeti köznevelésről szóló 201. évi CXC. törvény 66. § (1) bekezdés b.) és c.) pontja alapján büntetlen előélet és cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodavezetői gyakorlat

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, ennek hiányában a hatósági bizonyítvány kérelmezését kell igazolni (az eredeti erkölcsi bizonyítvány legkésőbb a pályázó meghallgatásáig nyújtható be)

        szakmai önéletrajzot,

        vezetési programot: az intézmény vezetésére épülő fejlesztési elképzeléssel,

        előírt képesítést és gyakorlatot igazoló okiratok, igazolások hiteles másolatait,

        Nyilatkozat arról, hogy

        - a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn

        - a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

        - pályázatát a képviselőtestület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,

        - sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-24/520-900 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tököl Város Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2316 Tököl, Fő utca 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Óvoda vezetői.         Postai úton, a pályázatnak a Tököl Város Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2316 Tököl, Fő utca 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvoda vezetői.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2316 Tököl, Fő utca 117. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jogszabályban meghatározott szervezetek véleményezik. A véleményezést követően az önkormányzat Képviselő-testülete hallgatja meg a pályázót és annak alapján dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tokol.hu

        Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldala

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.