Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 16 -2024. július 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézményvezető beosztás betöltésére óvodapedagógus közalkalmazotti munkakörben kerül sor. Az intézmény tevékenységének irányítása, az intézményegységek (Fülemüle Természetvédő Óvoda, Minimanó Óvoda, Kerek Perec Óvoda, Lurkó-Kuckó Óvoda, Varázsceruza Óvoda) munkájának koordinálása, jogszerű működésének biztosítása, az ehhez kapcsolódó gazdálkodási, pedagógiai, igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Képviselő-testület által az adott magasabb vezetői beosztásra megállapított határozott időre szóló kereset kiegészítés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. számú mellékletben felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt) 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint

        A Kjt 41.§ (1) és (2) bekezdéseinek való megfelelés

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus- munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

        a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 67.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn;

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        1-3 év hasonló munkakörben szerzett vezetői gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz;

        az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program;

        végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;

        nyilatkozat arról, hogy a – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását, illetve nyilvános ülés esetén a személyes adatainak zártan történő kezelését;

        a pályázó hozzájárulását arról, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;

        nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

        nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről;

        nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 67.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn;

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusszal rendelkezik;

        nyilatkozat/hozzájárulás arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 42/520-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/5907/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/5907/2019, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezetek részére átadásra kerülnek véleményezésre, majd a pályázatokat a Képviselő-testület az általa felkért, a Kjt. szerint előírt, szakértői bizottság írásbeli véleményezését követő első ülésén bírálja el. A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából azt, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be,vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtj

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        Tiszavasvári Város Honlapja - 2019. május 15.

        Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés - 2019. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – érvényes pályázatok esetén is - eredménytelennek nyilváníthassa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.