Pécsi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv– és Irodalomtudományi Intézet, Nyelvtudományi Tanszék

Egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• oktatás – MA és BA szinten, nappali és levelező képzésben egyaránt a Nyelvtudományi Tanszék profiljában • hazai és nemzetközi kapcsolatok bővítése • oktatási programok fejlesztése • hazai és nemzetközi konferenciák szervezése • aktív részvétel tanszéki kutatómunkában • részvétel a Nyelvtudományi Doktori Iskola munkájában (felkérés esetén törzstagság, témavezetés, doktori és habilitációs eljárásokban való közreműködés, előadások tartása) • az oktatás és kutatás fő területei: anyanyelvi nevelés, magyar mint idegen nyelv

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség,

        PhD, dr. habil.

        Legalább középfokú angol nyelvvizsga

        Legalább 12 év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony

        rendelkezik a Köztársasági Elnök által aláírt egyetemi tanári kinevezéssel,

        oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével, továbbá az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére

        iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatási és tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel bír

        idegen nyelven is képes előadás, szeminárium tartására, megfelelő publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is, rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat

        széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik. doktori programban való korábbi együttműködés

        az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázati anyagok pályázati kérelemből, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység ismertetéséből, publikációs jegyzékből, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetéséből állnak (az egyetemi tanári pályázatok esetében a Magyar Felsőoktatási és Akkreditációs Bizottság „Egyetemi tanári pályázatok elbírálásának jogszabályi háttere és kívánalomrendszere” szerintiek az irányadóak)

        illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minősítést tanúsító okiratok másolatát, nem Magyarországon szerzett oklevelek esetében azok közjegyző által hitelesített (honosított) másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16531 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16531, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi tanár.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton hr.pte.hu/allas oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

PTE szabályzata szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap - 2019. május 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az egyetemi tanári pályázatokat 2 példányban az egyetem rektorának címezve kell eljuttatni (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.