Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Kiemelt Beruházások Igazgatósága

Ügyvivő szakértő (pályázati referens)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, IX. , Könyves Kálmán körút 12-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Semmelweis Egyetem több helyszínén megvalósuló építési beruházási/felújítási projektek kapcsán a Pénzügyi osztályvezető irányítása alatt a forráslehívás, elszámolások támogatása, vezetői információs rendszerhez adatszolgáltatás, külső és belső partnerekkel kapcsolattartás, a projektekhez kapcsolódó dokumentáció rendelkezésre állásának biztosítása, tárgyalásokon való képviselet, egyéb, az Igazgatósághoz kapcsolódó adminisztratív és a zavartalan működést biztosító feladatok elvégzése. Kiemelt feladatai: • A KBI Pénzügyi osztályvezető utasításait követve részt vesz a projektek megvalósításában a hazai jogszabályok és az Európai Uniós irányelvek betartásával. • A projektek megvalósítása során pénzügyi kérdésekben támogatja a műszaki és a beszerző munkatársakat. • Részt vesz a projektek pénzügyi forrásainak előkészítésében kapcsolatot tartva a támogatóval, a KBI munkatársaival és az Egyetem érintett szervezeti egységeivel. • A projektekkel kapcsolatban indított (köz)beszerzési eljárások során biztosítja a pénzügyi szakértelmet és kontrolt különös tekintettel az ajánlati felhívásokra, a szerződésekre és a bírálati feladatokra. • A projektek megvalósítását szolgáló szerződések szabályszerű pénzügyi bonyolításáért felel különös tekintettel az elszámolhatóság feltételeire. Feladata a projekt pénzügyi bizonylatainak rögzítése és előkészítése az SAP-ban. • A támogatásból megvalósuló projektek esetében összeállítja a támogatás lehívásához szükséges dokumentumokat (kifizetési igénylések és annak mellékletei, lehívó levél, stb.). • A projekt-dokumentumokat a támogató által szabott feltételek szerint és az Egyetem szabályzatainak megfelelően kezeli és irattározza oly módon, hogy az ellenőrzések során azok bemutatása gördülékenyen történhessen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, releváns végzettség,

        Minimum 3 év tapasztalat támogatásból megvalósuló projektek pénzügyi és adminisztratív lebonyolításában, ellenőrzésben

        MS Office felhasználói szintű ismerete

        EPTK felhasználói szintű ismeretek

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        SAP kezelésével kapcsolatban szerzett tapasztalat

        Közbeszerzések/egyszerű beszerzések lebonyolításával kapcsolatban szerzett ismeret

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs készség,

        Dinamikus, magabiztos fellépés, felelősségvállalás,

        Jó szervező- és problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50157-3/KSKBI/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő (pályázati referens).         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50157-3/KSKBI/2019, valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő (pályázati referens).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 50157-3/KSKBI/2019

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.