Óbudai Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem
Belső Ellenőrzés

belső ellenőr (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Vörösvári út 105 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem működésével összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása. A belső ellenőri tevékenységét a belső ellenőrzési vezetőnek alárendelve végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Egyetem: 28/2011. NGM rendelet 1/A. § szerinti végzettség vagy szakképzettség,,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Legalább két éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlat.

        Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésben meghatározott bejelentés, engedély megléte, vagy legalább a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum. (A nyilvántartással, továbbképzéssel kapcsolatos részletszabályokat a 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet tartalmazza.).

        Kiváló konfliktuskezelő, kommunikációs képesség.

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

        Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatási intézménynél szerzett tapasztalat.

        Jogász/közgazdász együttes végzettség.

        Közbeszerzési referensi végzettség vagy több éves közbeszerzési/beszerzési tapasztalat.

        Államháztartási és/vagy vállalkozási mérlegképes könyvelő végzettség.

        Európai Uniós források felhasználásában szerzett projektmenedzser, pénzügyi vezető tapasztalat.

        Az Óbudai Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony.

        A beosztással kapcsolatos országos tapasztalat/kapcsolatrendszer.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél, melyben a pályázó bemutatja a betöltendő beosztásban ellátandó feladatokkal kapcsolatos terveit, elképzeléseit.

        Részletes szakmai önéletrajz

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.

        A végzettséget, szakképzettséget, a belső ellenőri nyilvántartásba vételt és az esetleges idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-BE 4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr (ügyvivő szakértő).         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96. b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-BE 4/2019, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr (ügyvivő szakértő).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat elbírálására kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 10 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OE honlap - 2019. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.