Csengőd Község Önkormányzatának Família Szociális Alapszolgáltatási Központja

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csengőd Község Önkormányzatának Família Szociális Alapszolgáltatási Központja

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés céljából előre láthatólag 2022.02.29 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja az étkeztetés ellátására létrehozott szervezeti egységet. A dolgozók munkájának megszervezése, felügyelete, ellenőrzése. 250 - a közeljövőben várhatóan 450 - adagos főzőkonyha működésének biztosítása az önkormányzat által elfogadott költségvetés alapján. Az étkeztetés zökkenőmentes és időben történő megszervezése. HACCP rendszer működése, élelmiszer-biztonsági szabályok betartása. Szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás, étlaptervezés az egészséges étkezéssel kapcsolatos szempontok kiemelt figyelembe vételével. Elvégzi az étrend, az étlap és a nyersanyag-kiszabati ív összeállítását, az ételek elkészítését, felügyeli az ételosztást a főzőkonyhán. Kapcsolatot tart az intézményvezetőkkel, az önkormányzattal, beszedi az étkezési díjakat. A konyha folyamatos működésében aktívan közreműködik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető szakképesítés; vagy vendéglátóipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettség és a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést - való dokumentált jártasság, dietetikus szakképesítés, vagy vendéglátóipari szakközépiskolai érettségi, vagy érettségi és szakács szakképesítés, továbbá a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést - való dokumentált jártasság,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        betöltött 18. életév

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        EPER program ismerete

        B kategóriás jogosítvány

        ASP program számlázási rendszerének ismerete

        élelmezésvezetésben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló nyomtatvány

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016 április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezeélse tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján a pályázat kiírója a pályázati anyagát kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3678/441-065 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csengőd Község Önkormányzatának Família Szociális Alapszolgáltatási Központja címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa György utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/1254-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Csengőd Község Önkormányzatának Família Szociális Alapszolgáltatási Központja címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa György utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/1254-3/2019, valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 22. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csengődi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019. május 20.

        Csengőd község honlapja (csengod.asp.lgov.hu/) - 2019. május 20.

        Csengőd Község Önkormányzatának Família Szociális Alapszolgáltatási Központjának hirdetőtáblája - 2019. május 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.